Etusivu » Työsuojelupäällikön koulutus

Työsuojelupäällikön koulutus

Jaa sivu:

Olemme suunnitelleet kattavan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon uuden työsuojelupäällikön, organisaation johdon, esimiehien ja vastuuhenkilöiden kouluttamiseen sekä perusasioiden kertaamiseen

Työsuojelupäällikkö motivoi ja on kunnianhimoinen

Työsuojelupäällikön nimittää työnantaja. Pk-yrityksissä on yleistä, että tehtävän hoitaa yrittäjä itse, silloin kun hän työskentelee yrityksessä. Tehtävään voidaan nimittää myös organisaation johtaja tai joku muu työnantajan edustaja. Pääasia on, että työsuojelupäällikkö tuntee työympäristön ja on kiinnostunut työsuojeluun liittyvistä asioista. Yleensä työsuojelupäällikön toimiaika on ”toistaiseksi”, kun taas työntekijäpuoli valitsee oman edustajansa, työsuojeluvaltuutetun, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tehtävä on vaativa ja edellyttää monia eri taitoja ja ominaisuuksia. Ennen kaikkea hänen on tietenkin tunnettava työympäristö ja siinä työskentelevät ihmiset. Työsuojelupäällikön on oltava aktiivinen moneen suuntaan ja omattava niin työnantajan kuin työntekijäpuolenkin luottamus. Työsuojelupäällikkö johtaa yrityksen koko työsuojeluorganisaatiota ja näin ollen häneltä vaaditaan myös oikeanlaista päällikkyyttä, joka edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja. 

Työsuojelupäällikkö toimii yhteistyössä monen eri tahon kanssa. Hän pitää kiinteää yhteyttä yrityksen johtoon ja työsuojeluorganisaatioon ja tarvittaessa myös työterveyshuoltoon. Hän työskentelee yhdessä työntekijäpuolta edustavan työsuojeluvaltuutetun kanssa ja hoitaa yhteydet työsuojeluviranomaisiin. Työsuojelupäällikkö tuntee hyvin työsuojelulain säännökset.

Säännösten tunteminen ja uusien lakien edellyttämien vaatimusten täytäntöönpano työpaikalla on tärkeää. Työsuojeluviranomaiset tekevät vuosittain kymmeniä tuhansia työsuojelutarkastuksia ja joutuvat varsin usein antamaan toimintaohjeita ja kehotuksia työolojen korjaamiseksi.

Työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä työpaikalla, työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun tehtävistä sekä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä säädetyssä laissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044.

Jotta työsuojelupäällikkö pysyy ajan tasalla ja tuntee viimeisimmätkin työsuojeluun liittyvät vaatimukset, hänen on pidettävä huoli alan koulutuksesta. Työsuojelupäälliköille järjestetään säännöllisesti kursseja, joista on apua paitsi tehtävässä aloitteleville myös jo kokeneillekin tekijöille. Kurssin voi käydä myös verkkokoulutuksena, jolloin on mahdollista kerrata asioita joustavasti itselle sopivana ajankohtana ja vaikka ryhmässä esimiesten ja muun työsuojeluhenkilöstön kanssa. 

Erittäin antoisaa työsuojeluun intohimoisesti suhtautuvalle ja sen kunnia-asiakseen ottavalle työsuojelupäällikölle on verkoston luominen alalla toimivien muiden ammattilaisten kanssa. Kauan tehtävissä toimineet osaavat antaa aloittelijalle hyviä neuvoja siitä, miten välttää pahimmat kuopat ja kuinka tulla parhaiten toimeen esimerkiksi viranomaisten kanssa.

Toisten kokemuksiin tukeutuen työsuojelupäällikkö ja koko työyhteisö voivat välttyä monelta virheeltä ja saada asiat sujumaan kitkatta. Hyvät neuvot voivat säästää aikaa, rahaa, hermoja ja estää turhien henkilöristiriitojen syntymisen, kun kaikkea ei tarvitse opetella kantapään kautta.

Summa summarum: Työsuojelupäällikön on oltava ammattitaitoinen, utelias, avulias ja yhteistyökykyinen motivaattori.

Edellytyksiä työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseen

 • On oltava oma kiinnostus ja motivaatio tähän työhön.
 • Työ vaatii pitkäjänteisyyttä.
 • Pitää olla valmis ottamaan asioista selvää.
 • Onnistumiset ja kokemukset karttuvat vuosien myötä.
 • Vaatii hyvää yhteistyökykyä eri henkilöstöryhmien ja yrityksen johdon välillä.
 • Onnistumiset lisäävät yhteishenkeä yrityksessä.
 • Positiivinen asenne ratkaisee aina

Työsuojelupäällikön koulutuksen sisältö

 • Työsuojelutoiminnan merkitys 
 • Työsuojelupäällikön tehtävät ja vastuut
 • Työsuojelun toimintaohjelman merkitys ja sisältö
 • Työturvallisuuslain vaatimukset
 • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • Työtapaturmien ja ”läheltä piti” tapausten tutkinta
 • Työsuojelun valvontalaki
 • Työterveyshuoltolaki

Työsuojelupäällikön verkkokoulutus

Scroll to Top